Àrraineachd


Seasmhachd an Àrraineachd 2015-2018

Tha Rural Nations (Alba) CIC a' cumail seasmhachd ri luchd-ealain agus co-obraichean eile, nuair a thathas a dèanamh obair ealain anns na h-Eileanan an Iar agus an sgìrean eile.

Tha e san amhairc a bhith a' dìon na h-àrraineachd agus a' caitheamh cho beaga a’ charbon sa ghabhas anns gach ghnìomh. Seo na dòighean a tha sin a' moladh:

 • A bhith a' clàradh le uidheaman gnìomhachas seasmhachd an carboin a thathas a' cleachdadh
 • cur puingean a thaobh dìon an àrraineachd anns na cùmhnantan
 • bhith a' gabhail ri na molaidhean aig Julie’s Bicycle
 • feuchainn gum bi na h-oifisean, na fèisean agus gach làrach a thèid a chleachdadh a gabhail ri seasmhachd
 • Gun a bhith a' cosg uisge agus biadh le beag diù agus nach bi cus ma seach.
 • Ag innse dè tha sinn a’ dèanamh agus carson.
 • toirt aire na luchd-amhairc gu siubhal seasmhachd.
 • Ag iarraidh fiosrachadh dìon na h-àrraineachd bho gach neach a tha nar lùib
 • taghadh bathar a tha a' gabhail taigh dha seasmhachd
 • Ag ath chuairteachadh aodaichean agus stuthan na stèidse
 • cleachdadh solais a tha seasmhach anns na deilbh-cluich a tha a' siubhal mun cuairt

Tha Rural Nations (Alba) CIC a' dearbhadh gu bheil iad a' gabhail eala ga dìon agus seasmhachd na h-àrraineachd.

http://www.creativecarbonscotland.com

website by plexus media