Ionadan

An Lanntair

Sraid Choinnich, Steornabhagh, HS1 2DS.

Tha an Lanntair air iomadh duais a cosnadh airson na h-ealain. Bidh an t-ionad a cur air adhairt tachartasan ealain leirsinneach, foghlam, a choimherasnachd agus fiolmaichean. Ticeadain 0185170848 no [email protected] www.lanntair.com

 

 

Taigh Chearsabhagh 

Loch Na Madadh, Uibhist a Tuath HS6 5AA.

Tha Ionad Ealain 's Taigh Tasgaidh Taigh Chearsabhagh na aite far a bheil beachdan ura, sgilean ura agus cultar an aite a tighinn beo. Tha doigh beatha an eilein aig cridhe Ionad Ealain 's Taigh Tasgaidh Taigh Chearsabhagh agus e na cho-obrachadh eadar Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath agus Comann Ealain Uibhist. 

Tha an ionad air bruach na mara, aite a tha sonraichte a thaobh gleidhteachas. Tha a muir agus an adhar air cladach a Chuan Siar, a toirt buaidh air cultar agus ealain Taigh Chearsbhagh.  

Am fosgailidh: Diluain gu Disathuirne 10.00m gu 4.00f.  www.taigh-chearsabhagh.org

 

Ionad Choimhearsnachd an Tairbeirt  

Rathad a'Chidhe, An Tairbeirt, Na Hearadh HS3 3DG

 

Bidh iomadach tachartas soisealta an Ionad Coimhearsnachd na Hearadh. Dh'fhosgail an ionad le talla mhor agus ard urlair agus sna 1970an. Tha rum nas lugha ri fhasdadh airson coinneamhan, comhlain agus clubaichean. Fios: Annalie Sinfield. E: [email protected] Fon: 01859 530496.

 

Ionad Coimhearsnachd Bhearnaraigh 

Bearnaraigh, Leodhais HS2 9LT

Tha an ionad seo far a bheil: talla spors mhor, studio dannsa, gym, aite don oigridh, rum chomputairean agus cafaidh air a ruith le muinntir an aite. 

Fhuair Club Fiolm Bhearnaraigh taic bho Filmhub Scotland agus BFI airson acainn son fiolmaichean. Bidh da latha de fiolmaichean an seo mar phart de HIFF 2018.

Tha an taigh tasgaidh agus an cafaidh fosgailte air an t-samhradh Diluain gu Dihaoine 12-4f.

Bidh Tom Domhnallach a cur air adhairt ealain sa choimhearsnachd agus 's e Callum MacAmhlaigh a tha a cur air doigh an uidheamachd fiolm.

Ticeadan 's fiosrachadh : 01851 612441.

 

Grinneabhat (Seann Sgoil Bhradhghair)

Bradhghar, Leodhas, HS2 9DA

 

An Ionad Ghrinneabhat tha Madainn le Cofaidh gach Diardaoin. Artlabs airson na cloinne agus garadh glasraich airson na coimhearsnachd. Tha Club Fiolm an Grinneabhat agus bidh fiolmaichean rim faicinn gu tric.  

Fios: Euan Macleoid [email protected]

 

Taigh Dhonnchaidh

Tabost, Nis, Leodhas, HS2 0TG. Taigh Dhonnchaidh 

Tha Taigh Dhonnchaidh a cuimiseachadh air a bhith a togail inbhe na Gaidhlig agus cultar nan eilean. Tro co-obrachachadh le buidhnean coimhearsnachd eile, gniomhacasan agus leasachaidhean cultaral agus eaconomaigeach.

Tha club Fiolm an Taigh Dhonnchaidh   

fon: 01851 810166. www.facebook.com/ Taigh-Dhonnchaidh-110058445695718/

 
 
 
Ionad nam Baigh

Leac a Li, Na Hearadh HS3 3EH.

 

Gheibh sibh failte bhlath aig tachartasan an Ionad Coimhearsnachd nam Baigh. Tha cafaidh an seo air an t-samhradh.Seo a chiad bliadhna a tha iad agabhail part ann an HIFF. Fios Annalie Sinfield.

E: [email protected] fon: 01859 530496.

www.facebook.com/ BAYS-Community-Centre-Isle-of-Harris 

 

 

 

Talla Coimhearsnachd Bhatarsaigh

Bhatarsaigh, HS9 5YW

Tha cafaidh an Ionad Coimhearsnachd Bhatarsaigh air an t-samhradh agus goireasan airson luchd turais.

S e Sarah Nic IlleEathainn a tha a cur tachartasan air doigh airson HIFF.

Sarah Nic IllEathainn Bùth Bharraigh. Fon: 01871 817948

 

 

Talla Staoinebrig

Staoinebrig, Uibhist a Deas HS8 5SD

Gheibh sibh failte chridheil an Talla Coimhearsnachd airson an sgire eadar Drimasdal agus Fribost. S e Ceolas Uibhist a tha cur air adhairt na tachartasan airson HIFF. F: 01878 700154 E: [email protected]

 

 

Talla Charinis

Cairinis, Uibhist a Tuath, HS6 5EJ.

Gheibh sibh failte chridheil an Talla Chairinis an Uibhist a Tuath.

Fios: Seoras agus Rosemary Jackson.

Fon: 01876 580226

website by plexus media