Pròiseactan

Fàilte oirbh gu Fèis Fiolm Eadar-Nàiseanta, Innse Gall 2021 

 

Thathas an duil gum bi HIFF 2021 a ruith eadar 19mh agus 24mh latha den Ghiblein.

Bidh na fiolmaichean rim faicinn san Lanntair agus air feadh nan eileanan.

Tha fiughair orm leis gum bi fiolmaichean a muigh, a staigh agus air loidhne cuideachd an bliadhna. Mar ‘s àbhaist bidh eòlaichean à ghnìomhacas nan fiolm againn le òraidean agus bùthtean obrach.

‘S e seo an 7mh Feis Fiolm.

S e cuspair 2021:
Eileanan, Àrainneachd ‘s coimhearsnachdan iomallach.

Chi sibh blàs de Fheis 2019 san fiòlm goirid seo:

Tuilleadh fiosrachadh:

S e fiolmaichean a chaidh a thaghadh leis a bhuidhean bheag againn a tha anns an Fheis Fiolm Eadar Naiseanta 

Thoisich Feis Fiolm Innse Gall bho chionn sia bliadhna.

Lean sinne air Twitter: @HebIntFilmFest

Instagram: Hebrides Int Film Fest

Facebook: @HebFilmFestival

 

 

Tha Rural Nations an sàs ann an iomadh phròiseactan.  Chì sibh fiosrachadh  mu na pròiseactean gu lèir air an larach seo.
 

 

 

 


 

website by plexus media