Misplaced

‘S e dealbh cluich dà-chànanach a tha ann am Misplaced a chruthaich Sìm MacCallum. 

Tha Misplaced a leantainn Mairi Caimbeul a tha le dith na cuimhne, agus i a dol air ais gu ciad cànan. Cha thuig an duine aice i, or chan eil a’ Ghàidhlig aigesan.

Tha Mairi ann an saoghal beag dhith fhèin, far nach eil i a’ bruidhinn ach a’ Ghàidhlig. Ri linn sin, tha na ceanglaichean teaghlaich briste agus tha buaidh mhòr aig an seo air a mac Uilleam. Feumar ceanglaichean agus nòsan a chur air stèidh ùr. Tha seo a fàgail mi chinnt, cinn earbsa, mi run agus mi thuigse.  

Tha an t-saoghal beag aig Mairi mar an ‘saoghal mor’ an diugh. An aois, tinneas, cùram, creideamh,ceanglaichean teaghlaich, cuimhne, cànan, fèin aithne agus dualchas a crìonadh, còmhradh agus cianalas a nochdadh.     

Tha ceistean neuropsychological a tha an luib da chànanas agus dith na cuimhne a nochdadh. A togail ceist, a bheil taic sònraichte aig daoine le dith na cuimhne, a tha a bruidhinn min chànan.

Tha an dealbh cluich Misneachd na cho obrachadh eadar Tog-I Gaelic Theatre Collective, Rural Nations (Alba) CIC and luchjd rannsachaidh Modern Languages, Psychology and Language Sciences, Oilthigh Strath Chluaidh, Oilthigh Strìthlaidh and Oilthigh Dhùn Èideann.

Fhuair an iomairt seo taic bho Bòrd na Gàidhlig agus chaidh a leughadh aig co-labhairt nàiseanta aig Oilthigh Stràth Chluaidh an 2019.

website by plexus media