Dreuchdan bàn

Taic ga HIFF2021

Bidh cothrom aig luchd taic a thighinn a luib HIFF Feis nam Fiolm (19-24th Giblein  2021) an aitichean eadar dhealaichte air feadh nan eilean. 

Ma tha uidh agaibh ann cuiribh fios gu Riochdaire na Feis Ruaraidh Urpeth post-d: [email protected]

Bidh barrachd chothroman a nochdadh an seo a d’aithghearr.

website by plexus media