Starsaich

’S e luchd-ealain a tha a stiùireadh Rural Nations (Alba ) CIC a bhios a' coimiseanadh fiolmaichean, tèatar san nòs ùr agus pròiseactan ealain, ga luchd-amhairc nan Eileanan an Iar

Bidh a’ chompanaidh ag obair am còm-pàirteachais ri buidhnean eile, agus a' toirt cosnadh ga luchd-ealain bho air feadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Bhreatainn agus dùthchanan eile. A' deasachadh obair shònraichte a tha togail air àrraineachd na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, tachartasan eachdraidheil, mu na daoine, gnothaichean poileataigs agus an dualchas.

Tha a’ Ghàidhlig tric air a cleachdadh, bidh puppaidean agus cruth bheathaichean air an deasachadh. Bidh cleasaichean a' togail air àbhachas, a' cleachdadh tèatar na bodhaig agus dòighean far am bi daoine ag obair ‘s a cruthachadh còmhla.

Tha Rural Nations a' toirt taic dhan iomairt Arts nan Eilean, lìonradh saor thoileach a tha a cur air adhairt tachartasan anns na coimhearsnachdan aca fhèin. Bidh a’ chompanaidh a’ sìreadh maoin airson companaidhean ealain a tha siubhal na rìoghachd le deilbh cluich agus tachartasan dannsa, a' toirt dhan sgìre. Tha an iomairt seo a' toirt sàr-sgilean agus tachartsan aig ìre nàiseanta dha na coimhearsnachdan anns na h-Eileanan an Iar.

Tha Rural Nations a' gabhail uallach na h-àrraineachd agus bidh am fèis fiolm bhliadhnail HIFF-Fèis Fiolm Eadar Nàiseanta Innse Gall a’ cruinneachadh fiolmaichean dràma agus aithriseach bho air feadh an t-saoghail. ‘S e cuspair na bliadhna Eileanan agus Àrraineachd.


Lorg sinn air facebook https://www.facebook.com/RuralNationsLtd

 

Bu toil le Rural Nations (Alba) CIC taing a thoirt don luchd-maoineachaidh. Tha iad a tha a' toirt obair do luchd-ealain agus a' cruthachadh pròiseact dhan choimhearsnachd anns na h-eileanan.


Rural Nations (Alba) CIC Còmpanaidh 488577 Àireamh Cìse. 983229204

Oifis clàraichte: 57 Barraid Sealladh an Iar, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, Alba HS1 2DG


Fios: muriel@ruralnations.com

Latest News

Tapadh leat HIFF 2017

A big thank you to all our supporters, venue partners, local promoters, volunteers, technicians and audiences for another fantastic islands and enviro Full Story...

HIFF 2017

The full programme for HIFF 2017 is now available on our website.  Festival dates: 13th-16th September. This year we are pleased to bring you Full Story...

website by plexus media